ผู้บริหาร

คุณจุลกร  สิงหโกวินท์
ตำแหน่งปัจจุบันประธาน บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการศึกษา:   

 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณทิต, ลอนดอน สคูล ออฟ อีคอนอมิค
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,  มหาวิทยาลัย วอลตัน

ประสบการณ์การทำงาน:

 • ประธานบริหาร สมาคมธนาคารไทย
 • ประธานคณะกรรมการธนาคารทหารไทย
 • ประธานกรรมการบริหารธนาคารเอเชีย

ประสบการณ์การทำงานในวงการธนาคารของผม เริ่มต้นที่ธนาคารกรุงเทพ จากนั้นย้ายมายังธนาคารเอเชียซึ่งทำต่อเนื่องมา 19 ปี  ในช่วง 11 ปีสุดท้ายผมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารธนาคารเอเชีย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคาร ยูโอบี) ประสบการณ์การทำงานด้านการธนาคารทำให้ผมมีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน รวมถึงการสร้างและบริหารองค์กรด้วย ประสบการณ์นี้เองที่ผมหวังว่าจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณไล ยุง โมนิต้า สิงหโกวินท์
ตำแหน่งปัจจุบัน:

 • กรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

ประวัติการศึกษา:   

 • ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยยอร์ค ประเทศแคนาดา

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นับจากย้ายถิ่นฐานมายังประเทศไทยในปี ค.ศ.1982 ดิฉันทำงานหลากหลาย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและกรรมการของบริษัทสเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด
 • เคยเป็นผู้จัดการบริษัท เอวิส(Avis) ประเทศไทย เป็นกรรมการที่รับผิดชอบวางแผนและพัฒนาธุรกิจที่บริษัทอินชเคป(Inchcape)  ดิฉันสนใจที่จะช่วยเหลือสังคมจึงร่วมงานกับสยามสมาคม(Siam Society)ในตำแหน่ง เหรัญญิก รองประธาน และเลขานุการ รวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา 8 ปีด้วยไม่ได้รับค่าตอบแทน ดิฉันได้ปรับโครงสร้างและลดขนาดมูลนิธิทุนการศึกษาอาเชียน(Asian Scholarship Foundation) ปัจจุบันดิฉันได้ เป็นกรรมการ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand)

คุณโกวิทย์  ภู่ริยะพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน:

 • นับจาก1978-1980 เป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์ "ตงฮั่ว"ในประเทศไทย
 • 1980-1982 เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ "ไท่ตง" ในประเทศไทย
 • 1982-1985 ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝายการค้าจีนของหจก.ไท่หิงหลง
 • 1985-1987 ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการของบริษัทซีทีเอส จำกัด
 • 1987-1990 ดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกเครื่องแยกและเครื่องรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทธนา เพรส จำกัด
 • 1990-ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท สเวนเทค(ประเทศไทย) จำกัด และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท

คุณสุมิตรา  นามจุมจัง
ตำแหน่งปัจจุบัน: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการศึกษา:   

 • ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน:

 • เข้าร่วม บริษัทสเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ในปี 1997 ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการทำบัญชี, การบริหารงานขาย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน


05 เมษายน 2564

ผู้ชม 3272 ครั้ง

Engine by shopup.com